Podpote ns
Pidejte se do Klubu pznivc Brontosaura
[CNW:Counter]

Orchou�� f�rum - rok 2009

1-11, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
 
90.177.159.26, 21.12.2009, 11:04
Sherry -
...a je�t� jednou �iv� Betl�m - tentokr�t v B�lovic�ch nad Svitavou (10min. vlakem z Brna nebo cca 15min 75-tkou ze Star� Osady) 25.prosince 2009 v 17.00 hodin na schodech do kostela sv.Cyrila a Metod�je
90.177.159.26, 18.12.2009, 11:52
Sherry -
Zvu v�echny p��znivce v�no�n� n�lady a tradic na �iv� Betl�m, kter� zahrajeme v Brn�-�e�kovic�ch v kostele sv.Vav�ince v 17.00 hodin v sobotu 19.prosince 2009.
77.48.171.243, 6.12.2009, 20:46
Pepa -
Ahoj j� m�m dneska pr�skac� n�ladu a tak pr�sknu hned dv� osoby kt�r� asi zn�te: http://vyskovsky.denik.cz/autor/radka_jaruskova_2144.htmla ta druh� je http://www.ekodotace.cz. Je�t� se slu�� dodat, �e p�vodn�m zdrojem je osminoh� �lenovec.
160.216.153.187, 12.11.2009, 20:57
Dutchman -
mo�n� by se hodil je�t� kontakt tak t�eba email 213rota@seznam.cz
160.216.153.187, 12.11.2009, 20:54
Dutchman -
Zdrav��ko, v�m, �e je to touhle cestou podivn�, ale hled�m kontakt na stravenk��ku z Dortu pro Brontosaura. Pro n�jak� "probl�my" s brontopolici�
199.64.72.252, 11.11.2009, 11:11
Pepa -
Dobr� datum, ne ?
90.177.159.26, 16.10.2009, 10:00
Sherry -
Kdy�tak se m�sto Pepovi fotky z mobilu m�ete pod�vat p��mo na origin�ln� pozv�nku v podob� PDF plak�tku.
199.64.72.252, 8.10.2009, 08:42
Pepa -
Ahoj, chcete se v nejbli���ch v�kendech nakouknout do Amat�rsk� jeskyn�? Zkuste se p�ihl�sit na prohl�dku! http://pepa.hladky.sweb.cz/jeskyne.jpg . My jsme si psali o 17.10. v 10h, jestli bude volno...
90.177.159.26, 23.9.2009, 17:17
Sherry -
Ahoj Tape, Radka navrhla jet takto:
Sraz v 17:00 v Brne na hlavnim nadrazi
Brno, hl. n. 17:16
Breclav 17:51 - 18:08
Stare Mesto u Uh. Hradiste 18:40 - prestup na autobus 19:23
Velehrad, rozc. Modra 19:32
Pokud by ses cht�l p�idat, dej v�d�t m� nebo Radce (radka (zav.) slunovrat.info).
212.111.31.131, 23.9.2009, 13:08
Tap - tap na buchtovi.cz
Zdar Orchou�i! P�em�l�m, �e bych se za V�ma, bando, p�ijel pod�vat na Dort. Kdy pl�nujete cestu do Modr�?
90.177.159.26, 22.9.2009, 15:52
Sherry - sherry (na) sendmail(dot)cz
Jak to vid�te s hromadn�m odjezdem vlakem na Dort v p�tek odpoledne?
199.64.72.252, 17.9.2009, 16:04
Pepa H.
Ahoj,poj�te se pod�vat 14.10. na den otev�en�ch dve�� ve firm� Qnet www.qsolar.cz, kter� se zab�v� n�vrhem a instalac� fotovoltaick�ch syst�m� na v�robu elekt�iny ze slunce. V t�to firm� pracuj� i na�i kamar�di, Petr Sekanina a Tom� z frisbee :)
89.103.38.61, 11.8.2009, 12:03
Radka -
Ahoj,
pokud m�te r�di boje s koulemi na gumi�ce a se �t�tem, tak poje�te 11.-13.9. na akci �v�dsk� verbov�n�, co� bude hrav� v�cvik �v�dsk� arm�dy p�ed tradi�n� recesn� bitvou Moravsk� hvozdy (2.-4.10.), kde se utk�me s moravskou arm�dou a pokud mo�no dobydeme Brno , co� se na�im �v�dsk�m p�edch�dc�m v roce 1645 bohu�el nepovedlo. Akci po��daj� Instrukto�i Brno. Ja pojedu jako pomocn� organiz�torka.
199.64.72.252, 7.8.2009, 17:13
Pepa H. -
Ahojte kamar�di, poje�te na "Dort pro Brontosaurua" 25.-28.9. - tam bude veselo! Tady se m�ete pod�vat na seznam lid�, kte�� jsou rozhodnuti p�ijet dort.brontosaurus.cz/prihlaseni.php. Z Orchisu u� n�s tam taky dost je (a n�kte�� se pod�lej� na p��prav� Dortu). M�ete se taky p�ipsat (je to nez�vazn�).
194.145.181.213, 28.7.2009, 12:42
jupicert -
Cau Pepo a Sherry, pocitam s vami na pomoc pri Vrazde v mravenisti
199.64.72.252, 7.7.2009, 17:10
Pepa H. -
Jup�ku, kdybys ode mn� pot�eboval ohledn� B.A.Z.A.R.u pomoct, velmi r�d vyhov�m :)
89.103.38.61, 3.7.2009, 17:37
Radka -
Turnaj o srdce odbor��ky, ne vlastn� vinou v jin�m stavu, hledaj�c� pomoc v �ad�ch ROH: http://www.youtube.com/watch?v=MZgaY3Hozp0&feature=PlayList&p=6A04A4364DB64054&index=5
..a dal�� filmy z v�kendovky "Bes�dka ��k� zvl�tn� �koly:"
http://www.youtube.com/view_play_list?p=6A04A4364DB64054
90.177.159.26, 3.7.2009, 17:10
Sherry -
J� bych m�l z�jem se na Bazarov� aktivit� pod�let. Zaregistruj se do seznamu Bazaru a lidi "se se�enou" :-).
194.145.181.213, 1.7.2009, 11:24
jupicert -
Zdravim
hledam lidi do orchis BAZAR t�m. O co jde? �l�nky mohou do dortov�ho bazaru p�isp�vat sv�mi programy. Orchis m� n�kolik program�, kter� by se daly v bazaru uv�st, ale jsou na to pot�eba organiz�to�i. Nepl�vaj� z toho ��dn� slevy ani v�hody na Dortu, krom� h�ejiv�ho pocitu, �e p�isp�jeme ke spole�n� z�bav� a �e nejsme lamy, kter� nedok�zali nic vymyslet.
Na druhou stranu ��ast v Orchis bazar t�mu v�s zase neomez� v ��asti na ostatn�ch dortov�ch radov�nk�ch.
Tak�e, m� n�kdo z�jem?
89.103.38.61, 22.6.2009, 23:05
Radka -
Ahoj,
pokud byste cht�li kupovat levn� m�stn� biopotraviny, m�ete se zapojit do potravinov� banky, kter� je otev�en� v p�tek 16-18h a v pond�l� 17-19h v prostor�ch Hnut� Brontosaurus na Orl� 5 v Brn�. V�ce informac� o projektu: http://www.akcepriroda.cz/banka
89.103.38.61, 19.6.2009, 00:14
Radka -
Ahoj,
fotky Pavla Semer�da z Vod�ck�ho v�kendu na �ece Morav� si m�ete prohl�dnout na: http://orchis.brontosaurus.cz/fotoarchiv/0906_vodackyvikend
Moje sj�d�n� jezu je n�vodnou p��ru�kou, jak na to nej�t, a to je�t� Pavel nezvl�dl vyfotit okam�ik, jak jsem z lodi coby kormideln�k �pln� vypadla
78.102.177.59, 14.6.2009, 16:26
Franti�ek Hor�lek - osadnici@grafikon.cz
Po��d�m stolohern� akci, na kterou se te� uvolnila �ty�i m�sta, tak douf�m, �e budeme m�t tu �est poznat i n�kter� z V�s ;o)

Zvu v�s v�echny na ji� t�et� ro�n�k stolohern� akce, kter� se dosud jmenovala Osadn�ci z �landu. Letos to budou "Osadn�ci UHry 2009" a d�l�m v�e pro to, aby se bylo opravdu na� t�it ;o)
Pokud chcete: 47 spoluhr��� na 8 dn� a 7 noc� na jihu Ma�arska od 7. do 16. srpna 2009 do klimatizovan� herny 3hv�zdi�kov�ho hotelu s 2-3l�kov�mi pokoji s 2 j�dly denn� v cen�, v are�lu s mnoha baz�ny s vodou 24-45 �C, a k tomu si vyhr�t v turnaji n�co pro sebe, poznat n�co ma�arsk�ch specialit kulturn�ch, p��rodn�ch, nebo t�eba kulin��sk�ch.
Tak mi po�lete: 1 e-mail s vyj�d�en�m z�jmu na adresu osadnici@grafikon.cz.
P��padn� jukn�te: na http://osadnici.grafikon.cz kde je v�c informac�.
83.240.123.180, 11.6.2009, 22:23
Viky -
Ahoj v�em, fotky z olympi�dy jsem vylepila na www.viky.rajce.net, tak si je uzijte.
90.177.159.26, 8.6.2009, 21:33
Sherry -
Jm�nem na�eho divadeln�ho souboru BOTA zvu v�echny na premi�ru vesel� poh�dky

JAK SI CHYTROL�N VYSLOU�IL PRINCEZNU

v ned�li 14. �ervna 2009 s�le Obecn� hospody v B�lovic�ch nad Svitavou - viz. plak�tek
89.176.141.185, 5.6.2009, 08:45
�blebt -
Hrejte Sokoban ve jm�nu v�dy!

- Na �em z�vis� obt�nost �rovn�?
- Jak lid� �e�� (nejen) logick� probl�my?
- Jak tyto v�sledky vyu��t ve �kole a ve v�d�?

Pot�ebujeme co nejv�ce dobrovoln�k�, kte�� budou �e�it Sokoban pomoc� na�eho webov�ho simul�toru.

www.organizatori.cz/puzzle

d�ky v�em trp�liv�m �e�itel�m :-)
213.29.197.55, 27.5.2009, 21:42
mark�ta -
ahojky!z�tra volejbal v �ek�ch nebude. M�m sice s� ale nem�m bal�n. Nav�c sten� z�tra nem�u:-( stejn� jako v�t�ina lid�, co ve �tvrtech chod�:-( Tak �et�ete s�ly na dal�� �tvrtek (4.6.) :-)
85.161.79.157, 20.5.2009, 12:46
Radka - radka@slunovrat.info
Ahoj,
s ��ast� na volejbalov�m turnaji O poh�r TK Smr�ek to zat�m vypad� slibn�. O tom, �e by �li, uva�uj� Pavel, Libor s Hel�ou, Va�ek, Sherry, Honza K. a j� teda tak�. Je�t� si to potvrd�me p�es e-mail (p�ihl�en� t�m� je do 1.6.), pokud byste se cht�l p�idat n�kdo dal��, napi�te (zat�m nejsou zdaleka v�ichni jist� a kdy�tak m�em ud�lat dva t�my).
90.177.159.26, 14.5.2009, 22:41
Sherry -
> mark�ta: M�e� don�st abychom mohli degustovat...
213.29.197.55, 14.5.2009, 16:57
mark�ta -
ahoj!m�m doma �okofondue...cela vous dit?
90.177.159.26, 14.5.2009, 12:36
Sherry -
CV� Bystrou�ka a OHB: Oslava a francouzsk� ve�er

Ahoj,
p�ij�te s n�mi v pond�l� ve�er na Bystrou�ku oslavit jeden v�znamn� �ivotn� mezn�k ve francouzsk�m stylu. Pohodov� hudba, n�jak� ten film�k, s�rov� fondue a v�born� n�lada...to zn� dob�e, ne?

Sta�� v�m jen kousek s�ra (nejl�pe ement�l, moravsk� bochn�k �i madeland), bagetka a chu� se po��dn� pobavit

T��me se Al�a, Michal, Lenka

nebo-li

Bonjour tout le monde,
je vais aller avec plaisir. Ca va tres interesant. Que est-ce nous allons fet�?

Au revoir a la Bystrouska,
Polda

Je suis desol� pour les erreurs
90.177.159.26, 12.5.2009, 18:26
Sherry -
Tak u� jsem hodil na web fotky z XVI.Bront(o)Olympi�dy 2009 - Fotky z akc�/XVI.Brontosau�� Olympi�da
78.102.184.177, 10.5.2009, 18:55
Va�ek - vasek@stezka.org
J� bych do toho klidn� �el mohla by b�t sranda, ale za sebe nev�m jak na tom budu za m�s�c s volnem.
85.161.103.3, 7.5.2009, 19:52
Radka -
Ahoj,
do�la mi pozv�nka na volejbalov� turnaj O poh�r TK Smr�ek, kter�ho jsme se ��astnili loni. Letos bude v sobotu 13. �ervna, startovn� za t�m je 700,- K�. Loni jsme sice t�ikr�t prohr�li, ale soupe�i byli tak celkem na na�i �rovni, tak�e v tohle ohledu to bylo fajn a letos bychom t�eba mohli zaz��it v�ce . Ale nev�hodou je, �e je to dost drah�, a z poplatku se plat� nap��klad sud piva.. (kter� mi fakt st�le nechutn�) Jak to vid�te, volejbalist�? Sama za sebe te� nev�m..
85.161.135.134, 6.5.2009, 00:25
Radka -
Rozhovor o Orchisu do studentsk� stanice R�dio R: http://elisky.blogspot.com/2009/04/radka-jaruskova-profilovy-rozhovor.html (mus� se st�hnout zvukov� soubor p�es odkaz "zde")
85.161.115.247, 3.5.2009, 14:58
Radka -
Ekobiograf: www.hnutiduha.cz/ekobiograf
Festival ekologick�ch film�. Mn� to letos �asov� moc nevych�z�, ale doporu�uji k n�v�t�v�.
78.102.225.55, 22.4.2009, 15:37
hyman -
Zdar decka, neuvazoval jste nekdo o nejake vode 30.4.-3.5. ?
85.161.113.204, 16.4.2009, 10:47
Radka - 777 648 036, radka@slunovrat.info
Ahoj,
nena�el by se z�jemce, kter� by si tuto ned�li (19.4.) cht�l sjet Svitavu z Adamova do Ob�an? Jedno, jestli jako kormideln�k anebo h��ek, dokonce ani nemus� m�t ��dn� zku�enosti, Svitava je celkem jednoduch�. Lod�, p�dla a vesty m�me domluven� od Orchisu, jen je n�s v tuto chv�li tak trochu licho.
90.177.159.26, 14.4.2009, 18:31
Sherry -
No do kolo-v�kendu bych �el. V�ce �asu moment�ln� nem�m... Sherry
83.240.124.40, 14.4.2009, 15:26
Viky -
Zdar a s�lu, na�li by se zde z�jemci o v�kend na kolech (co �esk� Kanada a Novohradsk� hory???), p��padn� n�jakou exkurzi - p�echod B�l�ch Karpat, a� pokvetou orchideje?
85.161.88.189, 10.4.2009, 23:21
Radka -
Kdo slo�il �du na pa�ez? Jak� jsou (nechutn�) c�le sekce Lan�? Jak� odpov�di usly�el Kleof� po slovech: "Vst�vejte, trpasl�ci, je sedm hodin!"? Nev�? A chce� si p�e��st zaj�mav�, vtipn� �i historicky hodnotn� �l�nky z minulosti Orchisu?
Tak se pod�vej do arch�vu �asopisu Bront�k, nov� jsem p�idala ro�n�ky 1994 a� 1996, http://orchis.brontosaurus.cz/brontik
V elektronick� podob� mi star� ��sla dal Pavouk, kter� je dostal od Ju��na, ob�ma pat�� d�k.
85.161.117.193, 9.4.2009, 20:23
Radka -
Ahoj cyklist�,
kdo chcete projevit z�jem o zlep�en� stavu cyklostezek v Brn�, poje�te na tradi�n� (m�rn� protestn�) cykloj�zdu. Sraz ve �tvrtek 23. dubna v 17 hodin na Moravsk�m n�m�st�.
147.251.107.135, 8.4.2009, 15:28
Radka -
Ahoj,
Jup��ert mi v�era ��kal, �e zkus� naj�t ringoh�i�t�, tak za t�den v �ter� se snad bude hr�t u� i venku.. bude-li hezk� po�as�.
85.93.112.218, 8.4.2009, 10:16
Va�ek - vasek@stezka.org
Tak v�era se venku nehr�lo, ale za t�den by to u� �lo?
90.177.159.26, 7.4.2009, 18:31
Sherry -
P�id�ny fotky z - VH Orchisu v Lelekovic�ch .
85.93.112.218, 7.4.2009, 16:02
Va�ek - vasek@stezka.org
bude u� volejbal venku nebo je�t� jenom vevnit�?
90.177.159.26, 29.3.2009, 21:08
Sherry -
Tak jsem p�idal do Fotek z akc� i j� kone�n� p�ebran� fotky z b�lu, abych tam nestrkal v�echny...
Fotky jsou ve Fotoarchivu Orchisu.
193.165.251.13, 25.3.2009, 12:16
Sherry -
P�idan� na web fotky ze zkou�ek OHB a p�edstavov�n� projekt� ��astn�k� OHB - Zkou�kya projekty
199.64.72.252, 16.3.2009, 08:04
Pepa H. - P��b�h v�c� (Stuff Story)
Pos�l�m zaj�mav� video - 20ti minutov� kr�tk� pohled na rub na�� produkce a spot�eby: http://video.google.com/videoplay?docid=8527248226048886347Hod� se i jako dopln�k envi-vzd�l�v�n� na akc�ch :)
90.177.159.26, 15.3.2009, 20:06
Sherry -
Na web p�id�ny fotky z OHB p�edn�ky Hospoda�en� a pr�vo, hlavn� z oslavy, po p�edn�ce, �sp�n� v�kendovky Indy a Kamenn� stolice - str�nkafotogalerie.
85.161.76.84, 7.3.2009, 17:11
Radka J. -
OHB 2004: http://www.youtube.com/watch?v=bKjy0Bo92p4
(aneb Radka objevila youtube )
78.102.30.61, 25.2.2009, 07:50
Va�ek -
Ahoj bude ve �vrtek volejbal nebo se taky ru�� kv�li pr�zdnin�m?
90.177.159.26, 7.2.2009, 19:44
Sherry -
P�id�ny odkazy na fotky ze 2 v�kendovek OHB kurzist�: Bylo, nebylo a Stolet� p�ry
a jedn� v�kendovky "norm�ln�" St�ny pod Kaer Morhen do Fotek z akc�. Fotky jsou od Va�ka.
90.177.159.26, 23.1.2009, 18:32
Sherry -
Tak jsem p�ebral a upravil fotky z OHB klubu Caf� Saroyan, kter� se konal 19.ledna 2009 - zde jsou fotky ...p�edejte informaci (adresu) OHB��kar�m...
88.146.167.47, 15.1.2009, 23:16
Tom&Martin -
Objevila se nov� sout� Nezab�jejte Brontosaura. Tak�e ka�d� kdo ho nechcete zab�t sem mus�te p�ipsat jednu dal�� sloku.

V�echno m�m, v�echno zn�m,
j� se z toho pod�l�m.
Vesm�r je, koluje,
na�e hlavy blokuje.
Kdo to v�, ne�e��,
jen si p�kn� hrabo��.

Holku, bar�k, auto,
to m� p�ece na to,
abys v den posledn�,
z�skal slevu mno�stevn�.
Kdo to v�, ne�e��,
jen si p�kn� hrabo��.

V�echno/ka�d�ho m� na dosah ruky,
tak pro� si to/jej nekoup�.
V�echno/ka�d� ti bude zobat z ruky,
tak neboj, ty neprohloup�.
1-11, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
 

innost Z HB Orchis je podporovna z rozpotu msta Brna a Jihomoravskho kraje