Podpote ns
Pidejte se do Klubu pznivc Brontosaura
[CNW:Counter]

Orchou�� f�rum - rok 2010

1-11, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
 
83.208.134.29, 24.12.2010, 09:44
Sherry -
Pohodov� pro�it� v�no�n�ch sv�tk� s bl�zk�mi lidmi p�eje v�em bront�k�m Martin Sherry �er�k.
83.208.134.29, 17.12.2010, 15:13
Sherry -
Televizn� tip na v�let do B�lovic vys�lan� ve st�edu 15.12.2010 v r�mci region�ln�ho vys�l�n� RTA na Prim� - po�ad Kam jede�? - http://www.kamjedes.cz/detail.html?id=122477
78.102.184.177, 15.12.2010, 13:20
Va�ek -
Dostal jsem n�pad. Kdy� n�s v �ter� 28.12 nepust� kv�li pr�zdnin�m do t�locvi�ny, pro� si nezahr�t ringo (mo�n� i volejbal, ale to by bylo maso) venku (ano VENKU) vid�l bych to tak na hodinku tak od 4 kdy bude t�eba je�t� vid�t a potom zaj�t n�kam na �aj nebo kofolu. Ozv�te se a� nep�ijdu s�m.
83.208.134.29, 3.12.2010, 17:29
Sherry -
Tak m�me nov� lodn� pytle a m�eme se vz�jemn� zachra�ovat na lod�ch pomoc� h�zec�ch pytl�k� a p��padnou prod�eninu zalepit hned a dopumpovat.
90.181.85.198, 2.12.2010, 21:32
Radka J. -
..m�ete se pod�vat i na fotky z prvn� Brontosau�� velk� v�m�ny zku�enost�: zde od Elfa a tady od Hanky
83.240.6.87, 1.12.2010, 14:55
pepa -
Do fotogalerie p�id�ny fotky z leto�n� pr�zdninovky orchis.brontosaurus.cz/fotoarchiv/1007_Iocari
90.180.6.110, 24.10.2010, 16:00
bront -
NEV�HEJTE a pos�lejte poveden� foto i video z�b�ry do tradi�n� sout�e fotografi� z Brontosau��ch akc�ch konan�ch b�hem cel�ho roku: http://zije.brontosaurus.cz.
83.208.134.29, 15.8.2010, 14:15
Sherry -
I Bront�ci pomahaj� s povodn�mi v Indii - �e�t�Brontosau�i organizuj� pomoc mezi turisty v zaplaven�m Ka�m�ru (Zpr�vy na www.iDNES.cz)
83.208.134.29, 15.8.2010, 14:13
Sherry -
Report� v po�adu T�den v regionech (Brno) o pomoci dobrovoln�k� (nejen) z �ad Brontosaur� v Indii - Ladakhu - za��n� cca na konci 18-t� minuty - T�denv regionech 14.8. 2010
83.240.6.87, 17.7.2010, 16:25
Pepa -
�au, p�idal jsem fotky z Jesky�ov�kendu
83.208.134.29, 29.6.2010, 20:18
Sherry -
Napi�t�, pros�m, kdo byste �el na Ringo/voli� p��t� �ter� 6.7., kdy je st.sv�tek Jana Husa? J� mohu a r�d p�ijdu, kdy� p�jdou je�t� min. 3 lidi.
88.100.3.122, 30.5.2010, 15:05
Radka J. -
Novinky na str�nk�ch:
Do fotogalerie p�id�ny odkazy na sn�mky z v�kendovek Z�hada hlavolamu a Z poh�dky do poh�dky a ze Silvestra. Do sekce Dokumenty dopln�ny z�pisy z b�eznov� valn� hromady a z ��jnov� sch�zky Orchisu.
83.208.134.29, 24.5.2010, 09:31
Sherry - sherrym na seznam.cz
Hled� se jeden �lov�k na vodu (Jihlavku) v sobotu 29.5., proto�e jeden mus� syn n�kam v�st a kamo�ka nesehnala hl�d�n� d�t�te. P��padn� kdyby v�s m�lo z�jem v�c, tak berem lich� po�et, proto�e chyb� jeden zad�k, ale lod� m�em vz�t klidn� 1-2 dal��. To� se n�kdo ozv�te, pros�m.
83.208.134.29, 23.5.2010, 23:52
Sherry -
Hoj, taky si to Va�ku mysl�m, a tak jsem video p�esunul na m�sto, kde odd�luje v�kendovky od PsB-��ek. A info o Olympi�d� jsem samoz�ejm� taky pry�. Holt jsem nem�l v posledn� dob� �as kouknout na aktu�lnost �vodn� str�nky.
78.102.184.177, 16.5.2010, 18:30
Va�ek -
Ahoj,
i p�es kvalitu videa je vhodn� nech�vat ho naho�e nad akcemi? P�ijde mi �e to pon�kud ni�� informa�n� charakter kalend��e. Mimochodem �lo by smazat info o pro�hl� olympi�d�?
83.208.134.29, 26.4.2010, 14:08
Sherry -
Ahojky, tak, kdy� u� jsem byl v tom, tak jsem kone�n� zpracoval a prot��dil fotky z Ledov�ho b�lu, kter� se konal 19. b�ezna 2010 - viz brontosaursko-instruktosk� Ledov� b�l.
83.208.134.29, 26.4.2010, 10:22
Sherry -
Kone�n� jsem zpracoval t�ch p�r fotek z VH Orchisu, co jsem nafotil (z voln�ho programu po VH) - Valn� hromady Orchisu.
90.178.113.95, 18.4.2010, 08:24
Radka J. - 777 648 036, radka@slunovrat.info
Ahoj,
nejpozd�ji do konce �ervence se mus�m vyst�hovat ze sv�ho sou�asn�ho priv�tu, a tak sh�n�m nov� bydlen� v Brn� (klidn� hned). R�da bych se p�est�hovala nejl�pe co nejbl�e hlavn�mu n�dra��. Cena do t�� tis�c m�s��n� je v pohod� (samoz�ejm� ��m m�n�, t�m l�pe), v�ce bych zva�ovala podle kvalit priv�tu. Ostatn� (po�et spolubydl�c�ch atd.) je mi jedno. Pokud m�te tip na pohodov� priv�t s voln�m m�stem, dejte mi pros�m v�d�t. D�ky moc a p�eji p�kn� dny .
83.208.134.29, 15.4.2010, 19:29
Sherry -
Ahoj, pr�v� jsem shl�dl dobr� dokument, kter� b�el v �esk� televizi v�era 14.4.2010 v r�mci cyklu Rodinn� k�i�ovatky. Sleduj� v n�m rodinu Davida Mat�ska (zn�me z B�sn�k�) a Michala Viewega (spisovatel), kter� nav�t�v� energeti�t� specialist� a oni podle jejich rad zkou�� 1 m�s�c ��t a uspo�it energie a t�m omezit produkci CO2. Pustit si ho m�ete na webu �T - Rodinn� k�i�ovatky - Experiment Z. Doporu�uji shl�dnout.
89.103.38.61, 15.4.2010, 18:35
Radka J. - 777 648 036, radka@slunovrat.info
Ahoj,
nev�te pros�m n�kdo o voln�m m�st� na pohodov�m priv�t� v Brn�? V�hledov� (klidn� i hned) se mus�m st�hovat ze sv�ho sou�asn�ho. Pot�ebovala bych, aby priv�t byl co nejbl�e k hlavn�mu n�dra��. Ide�ln� do t�� tis�c korun m�s��n�, v�ce bych zva�ovala podle kvality priv�tu. Ostatn� v�ci jsou mi jedno (po�et lid� atd.). D�ky za tipy .
83.208.134.29, 11.4.2010, 19:25
Sherry -
Z� Orchis v Brn�nsk� televizi reprezentovan� Radkou Jaru�kovou a M�ou Petr�.
83.208.134.29, 28.2.2010, 11:02
Sherry -
No trochu �koda, �e to m� zamluven� a� od 19h. Jak nest�h�m voli�e kv�li zkou�k�m na�eho amat�rsk�ho divadla, kter� m�me od 20.00, tak mi nesed� i ten pinec a� od 19h . M�u zkusit se zeptat jestli bych mohl na zkou�ku p�ij�t s cca 15min zpo�d�n�m....
78.102.184.177, 23.2.2010, 20:45
Va�ek - vasek@stezka.org
P��t� t�den nejsou volejbaly a tak jsem na �ter� ud�lal n�hradn� program. Zamluvil jsem dva stoly v pingpongov� hern� na Lidick� kdo bude cht�t p�ij�t tak sraz v 18:30 na Anton�nsk�. Od 19:00 u� hrajeme doporu�uji (ov�em ne nutn�) p�ezuvky a cca 40 korun na zaplacen� stol�. V hern� to�� grenu a maj� skoro cel� sortiment �ern� hory.
89.103.38.61, 11.2.2010, 23:56
Radka J. -
Videopozv�nka na misi v sobotu 13. b�ezna:
http://www.youtube.com/watch?v=gnDLTpqdzfI
1-11, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
 

innost Z HB Orchis je podporovna z rozpotu msta Brna a Jihomoravskho kraje