Podpote ns
Pidejte se do Klubu pznivc Brontosaura
[CNW:Counter]

Orchou�� f�rum - rok 2011

1-11, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
 
89.102.4.238, 19.11.2011, 12:07
Radka J. -
Ahoj,
do fotogalerie jsem se souhlasem autorek p�idala dva odkazy: sn�mky z Olympi�dy od Mejdla Viky a fotky z letn�ho sjezdu S�zavy od Maky. Tak se m�ete pod�vat . P�kn� den p�eje
Radka
77.240.177.161, 1.11.2011, 10:36
jup��ert -
Zdrav�m, t�locvi�na na Z� n�m. M�ruv je st�le v rekonstrukci a uzav�en�. V�hledov� m� b�t zprovozn�na a� v nov�m roce.
83.208.134.29, 12.9.2011, 21:59
Sherry -
Hromadn� odjezd vlakem na DORT v 17.44 (rychl�k) z Brna. Sraz v hale u vstupu z ulice v 17.15-17.30! V Boskovic�ch budem 18.30. Poje�te s n�mi, a� u�et��te. :-) P��padn� telefon na me je 602 432 516.
89.190.74.73, 9.8.2011, 17:58
Pavl�na - livnanska.pavlina@gmail.com
ahoj,
sh�n�m vedouc� a zdravotn�ka na adapta�n� kurzy v z���. Nejde o organizov�n�, jen veden� her a reflex� v dan� t��d�. Kurzy jsou 3-5ti denn� v objektu t�bora v Trhov� Kamenici. Mzda je cca 500/den. V�ce informac� na 603316728 �i livnanska.pavlina@gmail.com
193.86.121.128, 12.7.2011, 13:48
Libor -
RINGO v �ter� na Krav�ku: napadlo m� nasd�let tuto tabulku:
spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnbAG6SZQMu5dFpCNVZ6NGUwbGRtcWFZTjFtMW04UUE&hl=cs
Zde by si ka�d� mohl vyplnit, kdy p�ijde, aby ostatn� v�d�li zda se sejdeme v hrateln�m po�tu...
82.202.104.253, 1.6.2011, 15:56
pavel - pavelpotocek@gmail.com
P�u je�t� sem.. Za p�r minut skon�� st�tn� matura AJ, byl tam jeden �l�nek z tohohle webu (nebo to aspo� tvrd�j:)(orchis.bront....cz) o n�jak�m houslistovi a pr�zkumu. Nev�te kde to tady je? Nem�u to naj�t:( d�k P
83.208.134.29, 12.4.2011, 15:50
Sherry -
To� jak Orchis�ci a XVIII. Olympi�da? Poj�te tvo�it t�m(-y) a� m� kdo soupe�it s Mejdli, Druh�m dechem a dal��mi.
194.145.181.189, 1.4.2011, 08:45
jupicert -
P��tel�, kamar�di, p��znivci sportu
Olympi�da se bl��...
a s n�m se objevuje ot�zka...
postav� Orchis jedno, dv� nebo t�i dru�stva?
83.208.134.29, 30.3.2011, 16:03
Sherry -
Zvu v�s na premi�ru komedie z divadeln�ho z�kulis� M�s�c nad Buffalem, kterou zahrajeme 16. dubna 2011 v 18.00 (premi�ra16. 4. na Facebooku) a 17. dubna 2011 v 18.00 (1. repr�za 17. 4. na Facebooku) v S�le Obecn� hospody v B�lovic�ch nad Svitavou (jen 10 minut a 2 zast�vky z hlavn�ho n�dra�� v Brn�).
V�echny bront�ky zve Sherry jm�nem divadeln�ho souboru BOTA
83.208.134.29, 28.3.2011, 15:46
Sherry -
Tak z�tra (�ter� 29.3.) bude ringo na Krav� ho�e, kdy� bude dost lid�.
83.208.134.29, 28.3.2011, 13:47
Sherry -
Co takhle u� za��t chodit na ringo na Monte B� v �ter� odpoledne? Roman ze Slunovratu u� se mne ptal.
83.208.134.29, 23.3.2011, 15:21
Sherry -
Do Dokument� p�id�n z�pis z Valn� hromady na�eho Z� HB Orchis Brno, kter� byla 19. b�ezna 2011.
90.181.85.198, 14.2.2011, 16:59
Radka J. - radka[zavin��]slunovrat.info
Ahoj.
M� n�pad na zaj�mavou akci a hled� dal�� organiz�tory?
Pot�ebuje� poradit od zku�en�ho organiz�tora?
Chce� se p�idat do n�kter�ho t�mu a pomoct s p��pravou akce?
Chce� nab�dnout svoji pomoc ostatn�m organiz�tor�m?

Pokud jsi aspo� na jednu ot�zku odpov�d�l/a ano, pak pr�v� pro Tebe je ur�en� st�l� internetov�

BURZA N�PAD� NA AKCE
A SEZNAM ORGANIZ�TOR�

Douf�me, �e oboj� Ti pom�e splnit Tv� organiz�torsk� sny :o).
Velk� pod�kov�n� pat�� Pepovi Hladk�mu a Sherrymu jako program�tor�m aplikace.
Za Orchis zdrav�
Radka
90.178.113.95, 29.1.2011, 21:13
Radka J. -
To je kr�sn�.. Na�i �sp�n� ringa�i (Hel�a a Hel�a jsou dokonce lo�sk� v�cemistryn� republiky v ringu) jsou na plak�tku l�kaj�c�m na leto�n� ro�n�k sout�e: http://www.dlazka.cz/propozice/2011/akce753.pdf Jinak turnaj doporu�uji v�em, kdo si cht�j� po��dn� zahr�t tento skv�l� sport .
1-11, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
 

innost Z HB Orchis je podporovna z rozpotu msta Brna a Jihomoravskho kraje